Acceptabel även med bristande överensstämmelse från det godkända projektet

För statsrådet är certifikatet för genomförbarhet en avsättning som är kopplad från kvalifikationen och kan också beviljas i strid med den sistnämnda.

Acceptabel även med bristande överensstämmelse från det godkända projektet

Löshetsbevis och godkänt projekt

intyg om genomförbarhet

den intyg om genomförbarhet Det kan utfärdas även om det utförda arbetet skiljer sig från det godkända projektet.
Detta uttalande verkar inte vara logiskt, eftersom certifikatet om genomförbarhet och bygglovstillstånd i allmänhet anses vara strikt förbundna.
Faktum är att detta uttalande är baserat både i lagstiftningen som reglerar de två åtgärder som omfattas av frågan (livscyklusbevis och bygglov) och i vissa domar från statsrådet (särskilt den sista av den 26 augusti 2014 nr 4309 i Också hänvisad till i nr 1220 av den 13 februari 2014, nr 479 av 6 juli 1979 och nr 87 av 3 februari 1992).
Den främsta anledningen till att ovanstående påstående baseras på att de två bestämmelserna (livscyklusbevis och bygglov) är kopplade till antaganden annorlunda och ge liv åt disciplinära konsekvenser inte staplingsbar.
För att bättre undersöka frågan, låt oss först förstå exakt hur de regleras av lagen och i vilken syfte de förföljer livscyklusbeviset och utfärdandet av bygglov.

Certifikat om genomförbarhet

Referensstandarden är presidentdekret 380/2001, det är den enda texten i konstruktionen. Jag citerar artikel 24, stycke 1: den intyg om genomförbarhet intygar förekomsten av villkoren för säkerhet, hygien, hälsa, energibesparing av byggnaderna och systemen installerade i dem, bedömda enligt gällande lagstiftning.
Utövningsbeviset är därför ett dokument som anger att den egendom som den hänvisar till utgör hälsosam och säker miljö där du kan leva.

Bygglovstitel

bygglov

Kvalifikationerna för byggverksamhet styrs också av presidentdekret 380/2001 (Kapitel I, II, II - Artiklarna 6 till 23) och är representerade av Byggnadstillstånd, från DIA och från SCIA. Utöver dessa tillhandahåller konsoliderad lag om byggnad ocksåfri byggverksamhet som grupperar alla byggnadsinterventioner som kan realiseras utan någon kvalificerad titel.
Det särskilda syftet med den kvalificerade titeln består av överensstämmelse med bygg- och stadsplaneringsbestämmelserna.

Förhållande mellan certifikat om genomförbarhet och kvalifikation

Ansåg jag antaganden och slutgiltig olika av intyg om genomförbarhet och byggnadstillståndstiteln (den första fokuserar på säkerhet och hälsa hos beboeliga miljöer, medan det andra om respekten för stadsbyggnadsreglerna) är det möjligt att bekräfta att de två åtgärderna kan samexistera fredligt eller fortsätta separera spår.
Det är troligt att en byggnad samtidigt överensstämmer med hygien, säkerhet och begränsning av energiförbrukningen och även stadsplaneringsföreskrifterna. Därför kan utbildningsbeviset och certifikatet jämföras. Men det är också möjligt att en byggnad exekveras på ett annat sätt än byggnadens titel och följaktligen inte uppfyller stadsbyggnadsreglerna, utan tvärtom respekterar hygien, säkerhet och begränsning av energiförbrukningen. I det här fallet finns det en situation där byggnaden är tillgänglig (och därför kan lönsamhetsintyget utfärdas), men skiljer sig från det godkända projektet och därmed straffas ur stadsbyggnadens synvinkel.

Beslut av statsrådet n. 4309 av den 24 augusti 2014

Av detta yttrande är också statsrådet, som har upprepat frågan med mening n. 4309 av den 24 augusti 2014.

dom av statsrådet

Här är ett utdrag ur meningen: [...] Det finns inget behov av identitet disciplin mellan bygglovstillstånd och intyg om genomförbarhet: nämnda olika bestämmelser här är relevanta kopplade till olika antaganden och ge upphov till överlappande disciplinära konsekvenser. I själva verket har intyg om genomförbarhet funktionen att fastställa att den egendom som den hänvisar till har uppnåtts i enlighet med gällande tekniska standarder avseende säkerhet, hälsa, hygien, energibesparing av byggnader och anläggningar (som uttryckligen anges i Artikel 24 i den konsoliderade lagen om byggande), medan överensstämmelse med stadsplaneringsbestämmelserna är föremål för byggnadens särskilda funktion.
Detta innebär att de olika planerna kan samexistera både i den fysiologiska formen av byggnadens överensstämmelse med både de normativa typologierna och i den patologiska avvikelsen (vi erinrar om rättspraxis i vilka olagligheten av benämnandet av livskraften bekräftades) motiverad enbart av skillnaden mellan byggnaden och det godkända projektet - Statens råd, avdelning V, 6 juli 1979 nr 479 - eller, i motsats till det, irrelevansen av utfärdandet av intyg om genomförbarhet som ett hinder för borgmästaren undertrycka misstänkta byggnader - id., 3 februari 1992, nr 87 - eller återkallande av en eventuell tidigare rivningsorder av verkets id, 15 april 1977 nr 335).Video: SCP-2003 Preferred Option | Thaumiel class | temporal / foundation made / time travel scp