Folkräkningsområde

De viktigaste aspekterna av folkräkningens institut mot bakgrund av de två kadastriska disciplinerna som följde.

Folkräkningsområde

Hittills har definitionen av folkräkningsområde ges avkonst. 1 av dpr n. 138/98 (Förordningar om fastställande av regler för den allmänna översynen av folkräkningsområdena, Estimatpriserna för stadsfastigheter och de därmed sammanhängande kriterierna samt de folkräkningskommissioner som genomförs enligt artikel 3, punkterna 154 och 155 i l. 23 december 1996, n. 662).

Folkräkningsområde

Denna artikel - Registrerad översyn av folkräkningsområdena - säger att

Folkräkningsområdet utgör en homogen del av provinsens territorium, som endast kan omfatta en kommun eller en del därav eller grupper av kommuner, kännetecknade av liknande miljö- och socioekonomiska egenskaper.


Kommunens eller folkräkningsområdets territoriella område, om den utgör en del av det, vidare indelas i mikronzoner enligt de förfaranden som avses i artikel 2.


Landstingskontorets regionala kontor, efter samråd med de regionala förvaltningarna, föreskriver omarbetning av de befintliga folkräkningsområdena, i linje med de uppgifter som kommunerna lämnat om mikrozoner
.

Inom folkräkningsområden de är artikulerade kadastrala mikrozoner som, beroende på fallet, kan motsvara hela kommunala områden eller till enskilda delar av den.

den förhållandet av reformen måste identifieras i Behovet av en översyn av kadastralsystemet för en mer rationell och effektiv tillämpning och kvantifiering av markskatter.

den svårigheter som uppstod i passagen till denna typ av fastighetsräkning, som innebar överföring av kadastrala färdigheter i kommunerna, gör det användbart att fördjupa, vad gäller uppfattning om folkräkningsområdet, även vad var det lagstiftning före d.p.r. 138/98.

den Kapitel III i d.p.r. n. 1142 av 1949 (Om fastställande av Regler för bildandet av det nya stadsbyggnadsregistret), dedikerad till kvalifikation och klassificering verksamhet, öppnar sig för konsten. 5 med definitionen av folkräkningssonen.

Folkräkningsområde

recitera normen:

Kvalificerings- och klassificeringsverksamheten utförs av administrativa kommuner, som var och en utgör en folkräkningssone.


När det i en kommun finns grupper av fastighetsenheter som tydligt skiljer sig från plats och märkbart olika för miljöegenskaper, för typ eller byggnadsperiod, är kommunens territorium uppdelad i folkräkningsområden där var och en den del av det territorium där fastighetsenheter, så långt det är möjligt enhetligt, med avseende på de ovan angivna elementen
.

den kvalificering Det är den slutförda operationen till uppgiften av landregistret och kvaliteten i landkadastret.

den klassificering (eller kadastral klassificering) Det består i att tilldela fastighetsenheterna till vanliga destinationen kategorin och kompetensklassen och till de särskilda destinationerna kategorin ensam.

I grund och botten, som fastställs i förordningen om bildandet av det nya stadsbyggnadsregistret (NCEU) utgör varje stad en folkräkningsområde.

I detta sammanhang enligtkonst. 9 d.p.r. n. 1142-1149:

För varje folkräkningsområde upprättas en kvalifikations- och klassificeringsram som ska ange vilka kategorier som finns i folkräkningsområdet och antalet klasser där varje kategori har delats upp och innehåller identifieringsdata och beskrivningen av de fastighetsenheter som valts som typ för varje klass.


Denna ram av den regionala tekniska kontoret skickas för undersökning till Kommunalräkningskommissionen.


Kommunalräkningskommissionen bekräftar mottagandet av meddelandet och upprättar protokollet för att få ett avtal med den regionala tekniska byrån, eller att få de punkter på vilka meningsskiljaktigheter existerar och orsakerna till dem.


Kommunala folkräkningskommissionen ger sitt meddelande till den regionala tekniska byrån inom 30 dagar efter meddelandet. I annat fall är protokollet upprättat i tre exemplar, varav en måste skickas till den regionala tekniska kontoret och en annan till provinskommittékommissionen inom ovannämnda tidsperiod.


Meddelandet av protokollet som krävs enligt föregående stycke är giltigt som en presentation av överklagandet
.

Folkräkningsområde

Om Kommunens historiska - urbanistiska egenskaper De tillåter inte att fastighetsstrukturerna ingår i ett enda folkräkningsområde. Därför kan staden delas upp i flera folkräkningsområden som är användbara för att identifiera homogena grupper av egenskaper i samband med kadastral klassificering.

Tänk på det, att göra ett exempel, till de många städerna på vår halvö som har ett historiskt centrum inbäddat i väggarna och utanför de gamla stadsmuren det mest moderna expansionsområdet.

redan denna skillnad är tillräcklig att säga att i den staden kommer det att finnas två olika folkräkningsszoner som inkluderar de homogena fastighetsenheterna.

Om fortsätter i exemplet, i den moderna delen av staden finns två områden, en avsett för bostadshus och en för lyxhem, det är mycket troligt att även den senaste delen av kommunen kommer att bilda två distinkta folkräkningsområden.

Allt som alltid när det gäller landregistret, för en bedömning så exakt och noggrann som möjligt av den egendom som ska registreras för beskattning på samma sätt.


adv. Alessandro GallucciVideo: