Plats: kontraktet för tillfällig användning

Förordningen om hyresavtal för tillfällig användning: varaktighet, minimikrav, modell och utgifter som ska delas mellan hyresvärd och hyresgäst enligt ministeriets dekret 30/12/2019.

Plats: kontraktet för tillfällig användning

Leasingavtal för tillfällig användning

temporär leasingavtal

Lagen reglerar olika typer av leasing, de avtal med vilka en part (hyresvärd) samtycker till att bevilja en annan (hyresvärd eller hyresgäst) en fastighet för en viss tid och för betalning av en avgift, hyran.
Här handlar vi om regleringen av leasingavtalet för tillfälligt bruk.

Leasingavtal för tillfälligt bruk: definition

den leasing för tillfällig användning Det är en typ av bostadshyresavtal som anges för att tillgodose tillfälliga bostadsbehov för bostäder. Genom att föreskriva detta kontrakt beviljar en part (uthyraren, som är ägare till en egendom eller den bruksrättsliga) en fastighet för bostadsbruk till en annan person (hyresgästen, även kallad hyresgäst), men under en begränsad tid och för att möta ett specifikt övergångsbehov, mot betalning av en avgift.
De är en del av tillfälliga användningsavtal, de avhyra för studenter.

Leasingavtal för tillfälligt bruk: varaktighet

Det kallas ett kontrakt för tillfällig användning eftersom dess längd, minsta och maximala är fastställd enligt lag:
- Minsta varaktighet: 30 dagar
- maximal längd: 18 månader.
Om hyresvärden och hyresgästerna upprättar ett kontrakt på minst 30 dagar eller en maximal längd på mer än 18 månader, är kontraktsklausulen ogiltig och den lagstadgade varan tillämpas automatiskt.

Avtalsmodell för tillfällig användning

Ministeriet för transport och infrastruktur med dekretet 30/12/2002, publicerat i den officiella tidningen n. 85 av den 11 april 2003 har identifierat de allmänna kriterier som ska användas för genomförandet av avtal som skall definieras i lokalområdet för fastställande av temporära leasingavtal samt de standardmodellkontrakt som ska användas.

hyreskontrakt för tillfällig användning

Bland de element som måste ingå i kontraktet är:
•delarna i allmänhet
•Fastighetsbeskrivning beviljad för hyra
•hyresbeloppet (måste avgöras fritt av parterna, utom i vissa områden där beloppet fastställs genom territoriella avtal, såsom i storstäder, se Rom, Milano, Venedig, Genua, Bologna, Florens, Neapel, Turin, Bari, Palermo och Catania);
•Betalningssätt för avgiften (betalning måste ske med andra medel än kontanter).
•kontraktets löptid
• klausul med vilken hyresgästen förklarar att ha fått information och dokumentation avseende egenskapens energiprestanda (APE)
•förbud mot uthyrning
•övergångsförpliktelse för vilket kontraktet fastställs med lämplig dokumentation (till exempel om kontraktet föreskrivs för tillfällig överföring av arbetstagare, måste arbetsgivarens deklaration göras).
Om det inte finns någon uttrycklig indikation på det övergående kravet är leasingavtalet föremål för ordinarie regleringen av hyreskontrakten och kommer som sådan att ha formeln 4+4.

Förnyelse av ett leasingavtal för tillfällig användning

övergående leasing

I denna typ av leasing är det inte nödvändigt att ge annullering eftersom uppsägningen av kontraktet är naturligt.
Undantag är när det temporära kravet på hyresavtalet är av hyresvärden / ägaren av fastigheten: Dessa måste i själva verket ge lämpligt meddelande till hyresgästen innan utgången, annars kommer kontraktet att omvandlas till vanligt hyresavtal och kommer att ha en varaktighet 4+4.
den förnyelse av kontraktet måste under alla omständigheter meddelas, före tidsfristen, med registrerat brev tillsammans med orsaken till förlängningen av det övergående kravet (i exemplet före affärsresa, eftersom skälen till överföringen av arbetstagaren är kvar).

Kostnader i hyresavtalet för tillfällig användning

I ministerdekretet 30/12/2002 anges de utgifter som hyresgästen bär och de som hyrs ut i bilaga G, Tabell över tillbehörsavgifter. Vi har särskilt:

hyreskontraktskostnader

-utgifter som hyrs av hyresgästen: administration (allmän mark ockupation skatt vid uppfart) hiss (vanligt underhåll och mindre reparationer samt elförbrukning för motivkraft och belysning, inspektioner och inspektioner av hissen), autoklav (vanligt underhåll, drivkraft, tanktryck, inspektion, provning och mätning av mätare), belysning, video intercom och speciella system (vanligt underhåll av det gemensamma belysningssystemet, av klock- och larmsystem, av interfiler och videokameror), uppvärmning, luftkonditionering, varmvattenproduktion (vanligt underhåll av växterna, inklusive eldfasta foder, årlig rengöring av system och filter och jordbrukssäsong, mätning av mätare, inköp av bränsle, elförbrukning, el och vatten) inre delar av lägenhetsplatseno (vanligt underhåll av golv och väggar, armaturer och fönsterluckor, värme- och sanitetssystem, ombyggnad av nycklar och lås, väggmålning, byte av glas) gemensamma delar (vanligt underhåll av takrännor, sifoner och avloppskolonner, av tak och plana tak, av avloppssystemet, inklusive avblockering av kanaler och manhål, av väggar, räcken, trappsteg och gemensamma utrymmen, av grönområden inklusive reparation av de använda verktygen) bevakning (90% av den ekonomiska behandlingen av portnären och ersättaren, inklusive socialförsäkrings- och försäkringsavgifter, avsättning för likvidation, trettonde av rengöringsmaterialet, det normala och extraordinära underhållet av vakthuset).
- förbrukad av hyresvärden: administration (skatt ockupation av offentligt mark för bostadsrätter) hiss (installation och extra underhåll av växterna och anpassning till de nya bestämmelserna i lagen) autoklav (installation och fullständig ersättning av anläggningen eller primärkomponenter som pump, tank, roterande element, elavlindning mm, växtskatter och avgifter), belysning, video intercom och speciella system (installation och byte av det gemensamma belysningssystemet, installation och byte av klock- och larmsystem, installation och byte av interfoner och videokameror, installation och byte av speciallarm, säkerhet och liknande system), uppvärmning, luftkonditionering, varmvattenproduktion (installation och byte av växter, anpassning av anläggningar till lagar och förordningar), inre delar av den hyrda lägenheten (komplett byte av golv och väggar, extra underhåll av värmesystemet), gemensamma delarjag (byte av takrännor, fällor och dräneringskolonner, extraordinärt underhåll av tak och trottoarer, extra underhåll av avloppsnätet, byte av marmor, räcken, räcken, installation och byte av lås) bevakning (10% av den ekonomiska behandlingen av portnären och ersättaren, inklusive socialförsäkrings- och försäkringsavgifter, avsättning för slutförandet av trettonde av rengöringsmaterialet, det normala och extraordinära underhållet av vakthuset).Video: Syrianska FC - Vasalunds IF l Pyroshow - Ultras 77 Gefe Fans