Tvister i bostadsrätt: obligatorisk medling

Vid tvister i bostadsrätten är det obligatoriskt att lämna en begäran om förmedling för att finna en överenskommelse mellan parterna. Vad det är och hur det utförs.

Tvister i bostadsrätt: obligatorisk medling

Medling och bostadsrätt

Irriterande ljud, obehagliga luktar, felaktig användning av byggnadens gemensamma delar: det här är några av anledningarna till att vi diskuterar inom en villa. Det är ett faktum att konflikten ökar tack vare den ekonomiska krisen som har korsat vårt land och stressen i vardagen, vilket gör individer alltmer intoleranta. När administratören av bostadsrätten eller församlingen inte kan hitta en lösning på konflikterna kommer här medling, ett förfarande de senaste åren har blivit alltmer utbrett.
Ni argumenterar nu för allt från de mest vardagliga frågorna till de viktigaste situationerna med ekonomiska intressen. När du bestämmer dig för att vidta rättsliga åtgärder, om du inte kan nå en godmodig lösning, ålägger lagen att parterna, innan de vänder sig till rättsväsendet, en obligatorisk passage, det vill säga medling. Det handlar om en tillstånd av åtal dell 'åtgärd rättsliga. Om medlingsförfarandet inte genomförs kommer åtgärden före domaren att vara avvisas.
Medling består av en förfarande, inrättad genom lagdekret n. 28/2010, för tvister av olika slag (rättigheter i rem, leasingavtal och lån etc.) bland vilka det finns konflikter i villa material. Det infördes i allmänhet av lagstiftaren för att effektivisera domstolarnas arbete och underlätta utmanarna, som kommer att kunna lösa tvister, vilket sparar tid och pengar. Faktum är att det visade sig vara ett innovativt och effektivt verktyg för hantering av tvister.
En mening i Konstitutionell domstol (Nr 272 av den 6/12/2012) förklarade sin konstitutionella olaglighet, med konsekvensen att den aldrig tillämpades förrän den återinfördes med dekretet om fara (DL 21 juni 2013 nr 69).
Obligatorisk medling i bostadsområdet förutses av artikeln 71 kvartalet av bestämmelserna i genomförandet av civillagen, införd med reform den villa.

Obligatorisk medling bostadsrätt material


Innan du förklarar vad det består av och hur det fungerar Förfarandet för obligatorisk medling försöker vi förstå vad vi menar med oavsett villa.
Begreppet är särskilt brett och generiskt. Låt oss börja från de normativa referenserna, för att lösa alla möjliga tvivel och göra tydlighet. Lagen uppmärksammar de lagar som är kopplade till misslyckades respekt och alltfel ansökan av bestämmelserna i civillagen och i bestämmelserna om genomförande av civillagen. Särskilt hänvisas till artiklarna 1117-1139 och de som avses i artikel 71 kvartalet (dvs. artiklarna 61-72 i genomförandebestämmelserna).
Artikel 71 kvartalet anger följande:

För tvister avseende bostadsrätter i enlighet med artikel 5.1 i lagdekretet den 4 mars 2010, n. 28, de som härrör från överträdelsen eller felaktig tillämpning av bestämmelserna i bok III, avdelning VII kapitel II i koden och artiklarna 61-72 i dessa bestämmelser för genomförandet av koden.
Begäran om medling måste, med avvisning av prövning, lämnas in till en förmedlingsinstans i distriktet för den domstol där byggnaden är belägen. Direktören har rätt att delta i förfarandet efter att bolagsstämmans beslut fattats med den majoritet som avses i artikel 1136 andra stycket i koden. Om villkoren för utseende före medlaren inte tillåter att ta den resolution som avses i tredje stycket har medlaren på begäran av bostadsrätten en lämplig förlängning av det första utseendet. Förslaget till medling måste godkännas av församlingen med den majoritet som avses i artikel 1136 andra stycket i koden. Om ovannämnda majoritet inte uppnås, måste förslaget förstås som inte godkänt. Medlaren fastställer tidsfristen för förlikningsförslaget som avses i artikel 11 i lagdekretet den 4 mars 2010, n. 28, med hänsyn till behovet av att administratören ska få sammansättningsupplösningen, artikel 71, Disp.att.cod.civ

Medan å ena sidan, inom ramen för de omtvistade rättegångarna, tvister mellan bostadsrätterÅ andra sidan är tvister mellan byggnaden och a tredje ämnet främling. Tänk på eventuella kontraster som uppstår med en leverantör eller entreprenör som utförde arbetet.
För att ge konkreta exempel här är några fall av bostadskonflikter där medling är obligatorisk:
- Genomförande av aktieägarnas beslut och överklagande
- iakttagande av bostadsrättsliga föreskrifter
- händelserna i samband med de gemensamma delarna, inklusive den avsedda användningen,
- Direktörens mandat
- fördelning av utgifter
- Revisionen av millesimal tabeller.

Andelslägenhet och medling


De faller inte
i stället inom ramen för lagstiftningen om medling, de konflikter som är inneboende i samling av bidrag bostadsrätter på grund av enskilda bostadsrätter.
I detta fall föreskrivs att ett överklagande görs för att erhålla ett föreläggande, för vilken prognosen för medling inte fungerar. Den senare får endast ingripa under den ordinarie rättegången mot invändningen, efter domarens dom om ansökan om beviljande eller upphävande av det preliminära genomförandet av dekretet.
De är också uteslutna från förmedlingsplikten: i brådskande åtgärder och försiktighets, civilrättslig handling i brottmål, godkännande av förfaranden för godkännande eller utvisning, motstånd mot tvångsförfarande, förhandlingar i rådskammaren, tekniska rådgivningsprocedurer, ägarförfaranden.
Det anges att den obligatoriska medlingsdisciplinen gäller alla typer av bostadsrätter, den lägst bostadsrätt, den horisontella villa och super villa.

Hur bostadsrättsförmedling fungerar

den medling Det är ett förfarande som utförs före a tredje ämnet opartisk att han måste hitta en överenskommelse mellan parterna för att nå fram till en vänskaplig lösning av tvisten.
Vi är i närvaro av a alternativ metod av upplösning någon tvister, som syftar till att minska rättsliga tvister, är mycket dyra och karaktäriseras av långa tider.
Den stora skillnaden, jämfört med vanlig dom, är verkligen de tider som med medlingen är bestämt smalare. Den sträcker sig från 2 eller 3 månader, jämfört med 3 år i genomsnitt av varaktigheten av målen vid domstolarna.
Under medlingsfasen är parterna, som är skyldiga att vara närvarande, nödvändigtvis assisterad från en advokat av förtroende. Förmedling måste ske på en av organismer av medling (offentliga eller privata organ) som är registrerade i lämpliga register, förvarade av justitieministeriet.
Den medlingsorganisation som den adresseras till måste vara i distriktet för den domstol där fastigheten är belägen. För att kunna fortsätta utser Kroppen medlare professionell kvalificerad som har till uppgift att finna en överenskommelse mellan parterna.
Genom att använda sig av sina tekniska färdigheter i samband med tvister och kommunikationstekniker arbetar han för att parterna kan komma fram till en överenskommelse som kan tillgodose båda. Det tar hänsyn till litigants olika positioner, deras intressen och riktar sig till en lösning som varar över tiden.

Kämpar i villa


När det gäller modaliteterna av framsteg av medlingsförfarandet gäller reglerna i lagdekret 28/2010. Förfarandet öppnas med presentation av en irum som måste lämnas in till medlingsorganet. inom trettio dagar från ansökningsansökan sätter mediatorn en preliminärt möte där han kommer att avslöja processens mål med parterna. inneboende för.
Vid denna tidpunkt kommer parternas advokater att uttrycka sig för huruvida man ska nå ett avtal eller ej. Var en av parterna är Tvärtom en avstämning, proceduren kan övervägas slutsatsen. I det här fallet kommer tvisten att finna en definition inför rättsmyndigheten.
Om istället parterna är gynnsamma till en "förståelse friendly, proceduren kan följas och kan till och med avslutas med det första mötet om en överenskommelse omedelbart hittas. Mäklare skriver lämplig rapport med vilken uppnåendet av det avtal som det har kommer att intygas titel omedelbart verkställande.
Avtalet måste undertecknas av parterna och deras advokater.
Om avtalet kräver mer tid kommer medlaren att kommunicera sin egen förslag av avstämning. Parterna kommer att ha den befintliga terminen för 7 dagar att ge, genom skriftligt svar, deras godkännande eller avslag. I avsaknad av ett svar anses förslaget inte godtas.
Det måste betonas att även om komplexiteten i situationen tar lång tid, kommer den aldrig att gå utöver tidsgränsen för 3 månader, strängt införd genom lag.
Observera att parterna är lediga, när som helst, att ändra sin vilja och överge förfarandet och vidta rättsliga åtgärder.

Administratörens roll

I händelse av tvist om bolagets administratörs behörighet, i enlighet med artikel 1130 i civillagen, kan den senare förekomma före medlare utan att sammanslutningen behöver besluta. En advokat behövs alltid.
I alla andra fall kan han vara närvarande som representant för bostadsrätten, endast tidigare monteringsupplösning bostadsrätt.
I det här fallet, enligt artikel 71 fjärde delen av bestämmelserna om genomförande av civillagen, majoritet som avses i artikel 1136, punkt 2 i civillagen.
Församlingen, förutom att bemyndiga, deltagande av regissören, måste besluta om eventuell händelse förslag av avstämning presenteras av medlare.
Till vem är betalningen av juridiska avgifter? När en av parterna i medlingsprocessen är bostadsrätten delas de juridiska kostnaderna för förfarandet mellan bostadsrätterna, baserat på tusendels ägande. Ett undantag är det fall då villkoren för bostadsrätten fastställs annars.Video: