Från och med 1 januari 2019, obligatorisk avstämning för ljus och gas tvister

AEEG-resolutionen 209/2019 ger den 1 januari 2019 den obligatoriska förlikningen för tvister som rör el och gas. Vad är det

Från och med 1 januari 2019, obligatorisk avstämning för ljus och gas tvister

AEEG Resolution nr. 209/2016

Gaskonflikter: försöket till förlikning

L 'myndighet, myndigheten för el och gas utfärdat i maj i år resolution nr. 209 av 2016 med titeln «Antagande av den integrerade texten om förfaranden för tvistlösning mellan domstolar eller slutanvändare och operatörer eller operatörer inom de sektorer som regleras av El- och gasmyndigheten och vattensystemet - Testo Conciliazione Conciliation (Tico)».
Det gör sålunda konkret tillträde till vårt system, försöket att avstämning även för tvister i denna fråga.
Reglerna träder i kraft från och med 1 januari 2017.
Så låt oss se vad bestämmelsen ger sammanfattande, utan förtydligande av uttömmande och hänvisar som alltid till den fullständiga behandlingen av den normativa texten för lösningen av konkreta fall.
Innan vi går in i lagstiftningens hjärta klargör vi betydelsen av några ord som används i resolutionen.
«kund eller användaren slutlig är den fysiska eller juridiska person som avser att föreskriva eller har föreskrivit ett leveransavtal för egen användning av tjänster inom de sektorer som regleras av myndigheten och prosumeraren...
prosumer, ämnet som är både producent och slutkund av el,...
operatöreller chef, den enhet som utför tjänsterna inom de sektorer som regleras av myndigheten,...
distributör, den person som utför distributionen av el eller naturgas,...
GSE, Energy Services Manager - GSE S.p.A;...
Förlikningstjänsten..., kroppen upprättad av myndigheten... » (se dekret 209/2016, artikel 2, bokstav d, p, n, m och k).

Tillämpningsområde

Först klargör vi det inte allt den tvister angåendeelektrisk energi ochgasen är föremål för förlikning: konsten. 2 i resolutionen klargör att syftet med regelverket är de som har delar, å ena sidan «kunder Strömförsörjning med låg och / eller mellanspänning, Slutkunder av gas som matas vid lågt tryck, Prosumer eller användare slutliga »och å andra sidan«operatörerellerchefer».
Bestämmelsen gäller också «För tvisterna mellan Prosumer och GSE angående dedikerad energiuttag och byta på plats. För detta ändamål gäller, om inte annat anges, bestämmelserna om operatörer eller chefer också på GSE.
Försöket till förlikning är redan föreskrivs i lag nr. 481/1995 (i artikel 2 punkt 24) med inrättandet av myndigheterna för offentliga tjänster, bland annat AEEG.
Samma bestämmelse föreskriver också ett sådant försök som ett villkor för att få rättsliga åtgärder och att det relativa avtalet är en verkställbar titel.
Försöket hänvisas därefter till konsumentkoden (se lagdekret 206/2005, artikel 141).
De är istället uteslutna från bestämmelsens omfattning tvisterna: «A) avser uteslutande skatte- eller skatteprofiler; b) för vilken begränsningsbestämmelsen har ingripit c) främjas i enlighet med artiklarna 37, 139, 140 och 140a i konsumentkoden » (dessa artiklar innehåller regler för hämmande åtgärder av konsumentorganisationer, yrkesorganisationer och handelskammare, samt åtgärder som främjas av konsumentföreningar, klasshandlingar och tvistlösning utanför domstol).

Obligatoriskt försök till förlikning

Obbliagatory conciliation for light

För de angivna tvisterna är försöket till förlikning obligatoriskt innan den rättsliga åtgärden aktiveras.
Det är därför ett villkor för åtal handling.
För dessa ändamål är det giltigt mötet som slutar utan överenskommelsen.
L 'möte måste ske inom 30 dagar från inlämnandet av ansökan och förfarandet måste fyllas i med 90 dagar (från presentationen av ansökan i sin helhet), med undantag för motiverade behov, förlängning av högst 30 dagar, efterfrågad av båda parter (inom nittio dagar) eller på förlikningstjänstens initiativ, även på förlikningsmannens begäran (som "erkänner" förfarandets komplexitet och tidigare kommunikation till parterna).
Ett försök till förlikning kan inte väckas inför förlikningstjänsten om ett försök till försoning för samma kontrovers fortfarande är eller har redan försökt.
Slutligen beteendet av försök till förlikning det förhindrar inte «Tillstånd till brådskande och förebyggande rättsliga åtgärder».

medlare

Försöket äger rum framför en tredje part, kallad fredsmäklare.
Artikel. I resolutionens 5 beskrivs förlikningsmannen och nomineringskriterierna.
Såvitt vi är oroade här förklarar vi att förlikningsmannen han bestämmer inte tvisten, men måste hjälpa Avtalet mellan parterna, inklusive genom att lägga fram ett förslag, inte bindande för dem.
Han måste också tilldelas förfarandet i enlighet med kriterierna för opartiskhet, professionalism och expertis.
Samma konst. 5 föreskriver att förlikningsmannen måste vara format med en myndighet som är auktoriserad enligt lag (enligt artikel 17, ministerdekret 180/2010) han måste också ha kraven på integritet enligt lag för civila medlare (se ministerdekret nr 189/2010), "En allmän förståelse av lagen och en särskild kunskap om de sektorer som regleras av myndigheten genom deltagande i specialiserade kurser eller seminarier som håller inte mindre än fjorton timmar och minst två års uppdateringar på minst tio timmar".
Dessutom medlare inte måste betala i hypotesen av inkompatibilitet (som föreskrivs i särskilda lagar och uppförandekoden, införd i bilaga a) till resolutionen) han måste också underteckna uppförandekoden för att inkludera uppförandekoden samt en deklaration av opartiskhet, oberoende och neutralitet.
Vid inkompatibilitet måste den, även om den uppstår, informera den som ansvarar för tjänsten, vilken ska utse en ny förlikningsman och meddela parterna i god tid.

Börjar proceduren

Förfarandet börjar genom att skicka efterfrågan i via telematik (men även med andra metoder, såsom fax, post eller andra kanaler som anges på webbplatsen) på förlikningstjänstens webbplats.
Ansökan kan lämnas in endast efter att ha skickat ett klagomål till operatören eller operatören och den senare har svarat otillfredsställande eller inte svarat alls under de följande 50 dagarna. Däremot måste framställningen lämnas in inom ett år efter det att klagomålet skickats.
Resolutionen i art. 6 indikerar i krav av ansökan i synnerhet visar co.6.5 innehåll av ansökan, medan co.6.6. indikerar bilagor: Om den senare saknas kräver tjänsten integration av den delen. Om denna integration inte når begäran, det förklaras opraktiskt och arkiveras.
Begäran om förlikning är avvisas (och är arkiverad) om: gäller tvister uteslutna av konst. 2 från tillämpningsområdet för standarden eller om ett försök mot besvär redan har inletts för samma tvist om ansökan lämnades in utan att lämna in ett klagomål till operatören eller förvaltaren om det presenteras utan att tidsfristerna respekteras enligt beslutet (se artikel 6.3 och 6.4) om det inte innehåller något av de föreskrivna elementen (se artikel 6.5) om den återger en ansökan som redan har lämnats in efter avstående eller icke-utseende vid det första mötet för den part som inledde förfarandet.
Om begäran om upptagande av talan upptas fem dagar före mötet är förfarandet avslutat.

Fästningen av mötet

Gas kontrovers: försök till förlikning

den sekreterare, efter att ha kontrollerat att ansökan kan tas upp till sakprövning, fortsätter att utse den fredsmäklare och att meddela parterna mötesdagen, vilken måste åtgärdas i minst 10 dagar efter meddelandet till parterna och inom 30 dagar efter begäran.
Om kunden eller slutanvändaren intygar i ansökan om upphävande av leveransen för en faktura som omedelbart ifrågasätts med klagomålet måste mötet för förlikningsförsöket fastställas inom 15 dagar från det att ansökan lämnades in och termen 10 dagar minskar med hälften.
Operatörer eller operatörer är skyldiga att delta i de förlikningsförfaranden som initieras mot dem av klienten eller slutanvändaren, såvida inte ansökan inte kan tas upp till sakprövning.
Om operatören, för att svara på det skriftliga klagomålet, har begärt tekniska uppgifter från distributören eller behovet av sådana tekniska uppgifter har uppstått senare, kan han begära förmedlingstjänsten att leverantören kallas som tekniskt stöd.
Distributören i sådana fall, som kallas av sekretariatet, är skyldig att tillhandahålla det nödvändiga samarbetet.
Om partiet som aktiverade proceduren avser att överge förfarandet omedelbart informera förlikningstjänsten och minst 5 dagar före dagen för det första mötet.
I detta fall förklarar förlikningstjänsten det ingående förfarandet och arrangerar arkivering.

Försöket till förlikning

Mötet äger rum i läge telematik eller enligt utvärderingen av förlikningsmannen och parterna, genom användning av andra medel för distanskommunikation.
Varje del kan bara begära en uppskjutande av det första mötet.
Parterna får då när som helst lägga fram argument, bevis och handlingar under förfarandet samt få tillgång till handlingar som lämnats av den andra parten, såvida inte den senare uttryckligen har begärt att de ska hållas konfidentiella.
Parterna kan dessutom delta i förfarandet genom att vara representerade av ämnen som till och med tillhör konsument- eller kategoriförbund, utrustade med en allmän eller särskild fullmakt som är lämplig för att förena och lösa tvisten. Fullmakten måste beviljas av offentlig handling eller av certifierad privat handling eller, endast för kunder eller slutanvändare, genom privat handling tillsammans med en kopia av ett delegationsdokument.
Förlikningsmannen, om parterna påpekar förekomsten av allvarlig och irreparabel skada, på begäran av båda, kan föreslå de lämpligaste åtgärderna för att garantera omedelbart skydd för kunden eller användaren.

Resultat av förlikningsförsöket

Försök att förena ljus och gas, stegen

Om förlikningen är framgångsrik positiv, försonaren skriver verbal, där de omtvistade punkterna och innehållet iöverenskommelse uppnåtts.
Protokollet måste undertecknas av parterna och av förlikningsmannen med en elektronisk signatur eller, om det inte finns någon elektronisk signatur, kan överföringen av rapporten via elektroniska medel åtföljas av andra metoder «Kompatibel och lämplig för att garantera sitt ursprung».
Parterna kan begära gemensamt förlikningsmannen att ett icke-bindande förslag, vars godkännande eller avslag måste inkomma skriftligen inom 7 dagar. I avsaknad av acceptans inom tidsfristen förkastas förslaget.
Förslaget, såvida inte parterna annars önskar, får inte innehålla någon hänvisning till de påståenden eller uppgifter som erhållits under förfarandet, med undantag för de uppgifter som följer av de handlingar som deponeras och är kända av parterna.
den förlikningsrapport, undertecknad av parterna och förlikningsmannen utgör verkställande titel.
Om å andra sidan förlikning inte det är framgångsrikt positiv, försonaren upprättar en verbal i vilket det indikerar punkterna i tvisten och att försöket till förlikning har misslyckats.
Om partiet som aktiverade proceduren det visas inte Vid det första mötet utarbetar förlikningsmannen en rapport om att det inte är utseende och förfarandet är stängd.
Om å andra sidan parten som inte aktiverade förfarandet inte visas vid det första mötet erkänner förlikningsmannen i protokollet det negativa resultatet av förfarandet och i detta fall anses acceptabilitet anses ha uppfyllts.
Frånvaron av operatören eller chefen som är skyldig att följa förfarandet meddelas av chefen för tjänsten till myndigheten eftersom han antar åtgärderna inom hans jurisdiktion.
Vid slutet av förfarandet kommer parterna att slutföra ett utvärderingsformulär med samma förfarande.

Tillgång till handlingar och sekretess

En speciell egenskap hos förlikningsförfarandet det är det reserv: det betyder att allt som deklareras i mötet inte kan spelas in eller verbaliseras Dessutom krävs att förlikningstjänstemän och förlikningsmannen är sekretessbelagda för de uppgifter som inhämtats under förfarandet, vilka inte kan användas eller spridas.
Var och en av parterna inte kan användning, in «En eventuell senare dom, skiljeförfarande eller rättegångsförfarande som förespråkas av samma i förhållande till samma sak, även delvis, började, sammanfattas, fortsatte efter det att förlikningsförfarandet misslyckades, deklarationerna och de uppgifter som inhämtades under förfarandet», spara samtycke av den del från vilken nämnda information eller uttalanden kommer ifrån.
Varken förlikningsmannen eller förlikningstjänstemannen kan vara vittnen I domen kan inte heller beslutsfattaren hänvisas till de omständigheter och omständigheter som de har fått kännedom om i samband med förfarandet.
den Förlikningstjänsten måste skydda parternas integritet «Vid behandling av personuppgifter, tillgång till uppgifter och uppgifter från samma parter».
Myndigheten kan föreskriva protokoll med andra organismer, såsom handelskammare eller organisationer som är bemyndigade att förmedla civila (enligt artikel 16, lagstiftningsdekret 28/2010) så att försöket även kan utföras i sådana organ.
I det här fallet, för allt som inte föreskrivs i resolutionen, reglering av den specifika organismen.Video: