Genomförandebestämmelserna för livslånslånet

Från och med mars 2019 kan du ansöka om hypotekslån till ägare av fastigheter över 60 år. Här är vad förordningen ger

Genomförandebestämmelserna för livslånslånet

Hypotekslån som gäller från och med 2 mars 2016

Lån över 60 år

Den har publicerats i den officiella tidningen n. 38 av den 1 februari 2016 tillämpningsförordningen av Lag 2 april 2015, nr 44 med titeln Ändring av artikel 11-kvartaler i dekretet av den 30 september 2005, n. 203, konverterad, med modifikationer, från lagen 2 december 2005, n. 248, angående disciplinen för hypotekslånets livränta.
Enligt denna förordning är hypotekslån Den träder i kraft från och med den 2 mars 2016. I texten i förordningen inkorporeras de iakttagelser som härvid gjordes av statsrådet som hade gett ett positivt yttrande till utkastet till genomförande dekret som överlämnades av ministeriet för ekonomisk utveckling den 23 september 2015.
Från möjligheten att gemensamt låna makar eller samboer till reglerna för banker som erbjuder lån upp till de fall där man kan begära full återbetalning i en enda lösning, låt oss se närmare på genomförandebestämmelsen för hypotekslånet i över 60-talet.

Lånbelopp baserat på sökandens ålder

För det första är en differentiering av det belopp som kan finansieras med lånet fastställt utifrån sökandens ålder. Så för dem som är 60 år mängden av hypotekslån att du kan fråga banken kan inte överstiga 15-20% av värdet av fastigheten.
Å andra sidan, för personer över 60 år kan lånebeloppet uppgå till upp till 50% av värdet av fastigheten.

Lån medregistrerade med makar eller samboer mer uxorio

I förordningen föreskrivs att i det fall då det ämne som finansieras vid tidpunkten för uppställningen av lånet är konjugerat samlar mer uxorio i minst 5 år - samlevandestatus måste dokumenteras genom att innehålla ett intyg om historiskt boende - båda makarna eller samboarna bor i samma egendom som garanti, låneavtalet måste vara och undertecknas av båda även om egendomen ägs av endast en av dem.
Det enda villkoret är att båda makarna är över 60 år sedan hypotekslånet är reserverat i över 60-talet.

Reglerna för livslånslånet

Livslån

En annan viktig nyhet som finns i texten till tillämpningsförordningen gäller reglerna för det offentliga erbjudandet om bostadslån för livförsäkring från bankerna.
I synnerhet är det tänkt att i låneavtalet måste två belysande prospekt också finnas närvarande, som också bifogas kontraktet Simulering av avskrivningsplanen.
Dessa uttalanden måste illustrera den möjliga trenden i skulden över tiden och lyfta fram kapitalet och ränta separat år efter år.
En tabell måste relatera till tillämpningen av kontraktsräntan vid tidpunkten för fastställandet av hypotekslån och den andra simuleringen i det tredje året från undertecknandet av det livslånga hypotekslånskontraktet, av scenariot om en räntehöjning på inte mindre än 300 punkter jämfört med den kurs som gällde vid tidpunkten för kontraktet undertecknades.
Vidare måste prospekten ha en minimiperiod som motsvarar skillnaden mellan åldern för det yngre och det 85-åriga finansierade ämnet och i alla fall inte mindre än 15 år och inkluderar alla avgifter på grund av långivaren vid undertecknandet. Det kan också finnas ett enda uttalande, särskilt när lånet fastställs på ett fast ränta och hänvisas till den fasta ränta som fastställs genom kontrakt.
Vidare är det förbjudet för banken att kräva betalning av de utgifter som uppstår för de aktiviteter som utförs när sökanden då beslutar att inte teckna lånet.

Dokumentation som ska lämnas till sökanden

I genomförandebestämmelsen anges att banken måste leverera den förhandsgodkännande som krävs av hypotekslån (Transparensbestämmelser för bank- och finansiella transaktioner och tjänster. Korrektheten av förbindelserna mellan förmedlare och kunder från Bank of Italy av den 29 juli 2009, publicerad i Italiens officiella tidning nr. 217 av den 18 september 2009 och senare ändringar).
Banken har också skyldighet att leverera till sökanden gratis minst 15 dagar före avtalets eventuella undertecknande, a prospekt tydligt innehållande minsta information som:
• belopp som finansieras med motsvarande indikering av procentandelen av det uppskattade värdet av fastigheten som säkerhet
• Uppgift om summan som ska betalas till det ämne som finansieras efter skatt och alla kostnader i samband med finansieringen, inklusive förhandsutredning, notarial, av utvärderingsrapporten och försäkringsbrevet.
Den som ansöker om ett hypotekslån kan köpa lånet fritt försäkring - vilket är obligatoriskt - på fastigheten också från en annan bank än den som har lånat ut lånet. Banken kommer att behöva skicka årligen till den finansierade enheten en rapport som beskriver de belopp som utgör den finansierade kapitalen och de som utgör det kapital som ska återbetalas vid förfallodagen.

Full återbetalning av lånet: när det kan begäras

Livslängdslånsbestämmelser

Genomförandebestämmelserna för hypotekslån Det föreskrivs också att banken kan begära full återbetalning i en lösning i specifika fall:
• vid tidpunkten för det finansierade ämnets död (om finansieringen är gemensamt uppnås detta villkor vid tidpunkten för det mest långfinansierade finansierade ämnets död)
• när hela eller en del av egendomen eller andra egentliga eller nöjesrättigheter överförs till egendomen som säkerhet (dvs. om egendomen till fastigheten eller en del därav säljs eller överförs av någon anledning, med förbehåll för Fastighetsförmedlingens överlåtelse mortis causa, även prokvot, i det fall som beviljas en bruksrätt, användning, bostad eller egendomsrätt i förhållande till egendomen och i händelse av koncession av anställningar som inte är närvarande vid den tidpunkten av fastställandet av lånet)
• Om ämnet som finansieras utövar handlingar av grov oaktsamhet eller grov oaktsamhet som väsentligt minskar fastighetsvärdet.
• om det finns reella garantier till förmån för tredje man som belastar fastigheten
• när ändringar görs på egendomen med avseende på dess ursprungliga tillstånd (som ska dokumenteras under bedömningen och markkontrollen), utan överenskommelse med banken eller ändringar som begränsar fri rörlighet för fastigheten,
• i händelse av försumlighet eller brist på adekvat underhåll som har bestämt återkallandet av fastigheten hos fastigheten
• Om andra ämnen än familjemedlemmarna i det finansierade ämnet efter det att lånet har fastställts (familjemedlemmarna är barnen, makan eller samboen, är det fler som är anställda och den regelbundna anställda som samarbetar med ämnet som finansieras för att ge honom eller hans familj sina tjänster );
• i den händelse att säkerheten är föremål för konservativ eller verkställande förfarande för ett belopp som motsvarar eller överstiger 20% av värdet av den fastighet som beviljats ​​som garanti eller juridisk hypotekslån.
Det är alltid banken som måste bevisa på bekostnad av att en av dessa förutsättningar som medför en betydande minskning av egenskapens värde har uppstått och som sådan har rätt att fråga full återbetalning i en enda lånlösning.Video: