Begäran om incitament för fotovoltaik

Från det fjärde energikontot kräver regleringen för begäran om incitamentsavgifter ett förfarande på en särskild IT-portal. Den beskrivande delen.

Begäran om incitament för fotovoltaik

När vi pratar om förnybara energikällor, vars mest kända är sol, talar vi ofta om så kallade incitament för energikontot, ett lagstiftningsinitiativ på nationell nivå som syftar till att uppmuntra användningen av växter och tekniska system baserade på förnybara källor och att göra det i gengäld ekonomiska incitament i form av avgifter kopplade till energiproduktionen av enskilda anläggningar.
Nyligen diskuterades parlamentet i parlamentet Femte energikontot, som kommer att lyckas den nuvarande, reviderad, som tidigare meddelats, särskilt i den del som rör kvantisering av incitament, som regeringen har försökt anpassa sig till de europeiska

Ekonomiska incitament

också med sikte på att innehålla utgifter. I avvaktan på ikraftträdandet av detta senaste regelverk presenterar vi dock en sammanfattning av det nuvarande systemet för att begära incitament till GSE, en energitjänstchefs ansvarig.
Quarto Conto Energia, till skillnad från den tidigare, introducerade en ansökningsförfarande för incitament i takt med tiden, genomanvändning av en dedikerad IT-portal som ersatte det gamla brevsystemet med pappersdokument och bilagor. Förfarandet har studerats och genomförts för att minska den tid som krävs för att hantera praxis och också att ha system för förvärv av dokument som ska utvärderas som följer de mest homogena standarderna.
Till den dedikerade portalen, som för alla system av denna typ, kommer man åt efter en registrering som kvalificerar först och främst Ansvarig person / operatör, nämligen ägare av anläggningen för förnybar energi som kommer att spelas in, med tanke på att dessa operationer, för dem som inte är vana vid IT-förfaranden och använder tekniker eller konsultföretag, också kan utföras av en tredje part som kommer att identifiera sig som användare under de följande faserna.
Efter registrering, som kan slutföras för båda fysiska personer vara för juridiska personer I de olika former som föreskrivs i gällande lagar tillhandahåller systemet, via e-post till en adress som lämnats under registrering, användarnamn och lösenord för att komma åt GSE-portalen som finns på //applicazioni.gse.it. När en gång har verifierats att den nuvarande profilen är korrekt måste operatören eller användaren som utsetts av honom ta ett annat steg, det vill säga prenumerera på ansökningarna av intresse, till exempel för fotovoltaiska system, är två av de mest använda FTV-SR (Photovoltaic Energy Bill) och SSP (Exchange on site).

PV installationer på ett skydd

När de begärda funktionerna har aktiverats skickar GSE-portalen ett e-postmeddelande för varje applikation för att meddela operatören / användaren av programmet och användaren kan börja skriva in de uppgifter som begärs av portalen för att slutföra begäran om incitamentsavgifter.
Den första obligatoriska fasen är denidentifiering av systemet och för att göra detta är det nödvändigt att ha tidigare erhållitTerna-Gaudì-intygett dokument som intygar att anläggningen i fråga är vederbörligen registrerad iregistret över produktionsanläggningar och relaterade enheter. Detta certifikat innehåller två data som är nödvändiga för GSE-portalen: Förfrågningskoden och Censimp-numret, som verifieras av systemet och endast om det godkänns tillåts fortsätta med registreringsoperationerna.
Nästa fas gällerfaktisk identifiering av växten genom att ange platsdata, med fullständig adress, geografiska koordinater och data för landregistret. När det gäller växtens egenskaper, till vilken ansvarig operatör / ämne måste ge ett namn efter eget val, måste portalsystemet ange typ av system (oavsett om det är byggnad eller inte och om det är byggt på byggnader eller områden

PV-paneler installation

av den offentliga förvaltningen), datum för ibruktagande (som vanligen sammanfaller med montering av mätenheter av ENEL) samt minimidata för nominell effekt installerad i kW och årlig produktionskapacitet i kWh.
Övriga uppgifter som krävs är relaterade till egenskaper hos anslutningen till distributionsnätet och andra uppgifter som gäller den territoriellt behöriga nätoperatören, uppgiften om POD-koden och de val som gäller för hanteringen av mättjänsten. Glöm inte att för installationer under 200 kW är det nödvändigt att ange om anläggningen använder utbytesservice på plats typ av system för vilket incitamentet begärs (PV fotovoltaiskt system, fotovoltaiskt med innovativa BIPV-egenskaper eller CPV-koncentrerad fotovoltaisk) eftersom typen påverkar kvantiseringen av incitamentstullen.
Ett efterföljande kort av portalen är tillägnad valet av kommunikationsmetoder mellan GSE och Operatör, som kan besluta att ta emot kommunikation via PEC-certifierad e-post eller med rekommenderat brev.

Del 1 - fortsätterVideo: Essential Scale-Out Computing by James Cuff